Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI


 


 

Preambuła

Mając na uwadze prawo do prywatności osób, które przekazały mi swoje dane, podaję, że otrzymane dane przetwarzam zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach gwarantujących ich bezpieczeństwo. Aby zapewnić transparentność procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), przekazuje w niniejszym dokumencie podstawowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, w związku z wizytą na platformie www.multident-krakow.pl, jakie wdrożyłam, a które gwarantują ochronę tych danych. 


 


 

§ 1 Dane identyfikujące Administratora Danych Osobowych.
 


 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Aleksandra Janus-Jagła prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Gabinet Stomatologiczny lek. dent. Aleksandra Janus-Jagła z siedzibą ul. Długa 38 lok. 112, 31-146 Kraków, NIP: 6591426388

 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane osobowe dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane osobowe są:
   


 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą, a także w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych;

 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.
   


 

§ 2 Dane Kontaktowe Administratora.


 

Kontakt z Administratorem nawiązać można w szczególności pod numerem telefonu: 780-763-846, poprzez pocztę elektroniczną e-mail: dentysta.multident@gmail.com lub pisemnie pod adresem siedziby Administratora: ul. Długa 38 lok. 112, 31-146 Kraków


 

§ 3 Cel i zakres przetwarzania danych


 

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:


 • udzielenia odpowiedzi na pytania zadane za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej Administratora, a w szczególności na pytania dotyczące oferty Administratora,

 • podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z klientem,

 • ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń powstałych w związku z zawartą umową,

 • rozpatrywania skarg, wniosków i reklamacji,

 • przestrzegania przez Administratora przepisów prawa (w szczególności prowadzenia księgowości oraz wypełnienia obowiązków podatkowych),

 • przetwarzania plików cookies,

 • zarządzania zasobami ludzkimi oraz prowadzenia rekrutacji,

 • wskazanym w zgodzie (w przypadku złożenia takiego oświadczenia woli) – na podstawie tej zgody.
   


 

§ 4 Podstawa prawna przetwarzania danych.


 

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:


 • Art. 6 ust. 1 lit. a RODO - gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (dotyczy to przede wszystkim zgody na udzielenie odpowiedzi na zapytanie wysłane za pośrednictwem formularza, ale także m. in. w procesie rekrutacyjnym, gdy podawane dane nie obejmują tych wskazanych w katalogu zawartym w przepisach Kodeksu Pracy).

 • Art. 6 ust. 1 lit. b RODO - gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (dotyczy to kontrahentów), rozpatrywanie reklamacji/wniosków/skarg.

 • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO - gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (m. in. prowadzenie rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, zarządzanie zasobami ludzkimi – pracownikami i współpracownikami, prowadzenie rekrutacji – dot. kandydatów do pracy, rozpatrywanie reklamacji/wniosków/skarg).

 • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO - gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (m. in. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy  (dotyczy to osób współpracujących z kontrahentem lub działających imieniem kontrahenta), rozpatrywanie reklamacji/wniosków/skarg w związku z realizacją umowy (dotyczy to podjęcia kontaktu z osobą zainteresowaną), ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń,  przetwarzanie plików cookies, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego, marketing).
   


 

§ 5 Okres przetwarzania danych osobowych.
 


 • W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane te będą przetwarzane do czasu jej wycofania, lub do czasu odpadnięcia celu, w jakim zgoda została wyrażona. 

 • W przypadku danych przetwarzanych na potrzeby rekrutacji, dane te będą przetwarzane:
   


 • do czasu wycofania zgody – dotyczy danych objętych zgodą lub do czasu odpadnięcia celu, w jakim zgoda został wyrażona, 

 • jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy, przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata lub przez okres 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji, jeśli wyrażona zostanie taka wola przez kandydata, lub innym wskazanym wyraźnie przez kandydata,

 • w oparciu o zasady oraz przez okresy przetwarzania danych przewidziane dla naszych pracowników i zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa prac - w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.
   


 • W przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO - dane te będą przetwarzane przez czas trwania umowy lub do czasu upływu rękojmi bądź rozliczenia reklamacji.

 • W przypadku danych przetwarzanych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO - dane te będą przetwarzane do wygaśnięcia obowiązków dotyczących przechowywania danych, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przechowywania dokumentów księgowych.

 • W przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane te będą przetwarzane do upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, dotyczy to także reklamacji/skarg/wniosków związanych z realizacją umowy – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub do czasu wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
   


 

§ 6 Prawa osób, których dane dotyczą.


 


 1. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo:
   


 • Dostępu do danych, w tym do otrzymania ich kopii.
   

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do tych danych oraz do następujących informacji:


 • cele przetwarzania danych osobowych;

 • kategorie przetwarzanych danych osobowych;

 • informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, a także zastosowanych zabezpieczeniach związanych z przekazywaniem danych odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

 • w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;

 • informacje o prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

 • informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą - wszelkie dostępne informacje o ich źródle;

 • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
   

Administrator na żądanie, dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacja zostanie udzielona drogą elektroniczną, jeżeli będzie to możliwe.


 • Sprostowania danych.
   

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.


 • Usunięcia danych.
   

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:


 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła skutecznie zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

 • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

 • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych na cele marketingu bezpośredniego;

 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
   


 • Ograniczenia przetwarzania danych.
   

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych w następujących przypadkach:


 • gdy kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 • gdy wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
   

Przez ograniczenie przetwarzania danych osobowych należy rozumieć przechowywanie danych osobowych w celu ograniczenia ich dalszego przetwarzania.

Jeżeli na mocy wyżej wymienionego żądania przetwarzanie danych zostało ograniczone, dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania Administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, a która żądała ograniczenia.


 • Przeniesienia danych.
   

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Wykonując prawo do przenoszenia danych określone wyżej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo to przysługuje wyłącznie po spełnieniu szczególnych przesłanek wskazanych w przepisach RODO.


 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

 • Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
   

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na przepisie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

Po wniesieniu sprzeciwu Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.


 • Wycofania udzielonej zgody.
   

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę udzieloną na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić w formie pisemnej na adres Administratora, bądź też w formie elektronicznej na adres e-mail: dentysta.multident@gmail.com

W przypadku wycofania zgody, możliwym jest, że Administrator będzie uprawniony do przetwarzania danych osobowych w dalszym ciągu - na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa. W takiej sytuacji Administrator będzie przetwarzał dane osobowe jedynie w celach i w zakresie w jakim dopuszczają to przepisy prawa, pomimo braku zgody osoby, której dane dotyczą.


 • Wniesienie skargi.
   

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności

w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie.

Wyżej wskazaną skargę należy wnieść do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


 1. Realizacja praw określonych wyżej (poza prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego) następuję na żądanie zgłoszone Administratorowi w formie pisemnej lub elektronicznej na adres e-mail dentysta.multident@gmail.com, Na ten sam adres e-mail można kierować wszelkie zapytania odnośnie praw, które przysługują osobie, której dane dotyczą. Administrator dokłada wszelkich starań, aby w sposób jasny i przystępny wyjaśnić przysługujące prawa i umożliwić osobie, której dane dotyczą skorzystanie z nich.
   


 

§ 7 Odbiorcy danych.


 

Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, Administrator może przekazywać w szczególności podmiotom przetwarzającym owe dane na jego zlecenie – w tym dostawcom usług IT, podmiotom audytującym działalność Administratora, doradcom, urzędom, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, osobom prowadzącym działalność konsultingową (np. świadczącym usługi prawe), podmiotom świadczącym usługi księgowe, dostawcom usług płatniczych lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa (np. sądom lub organom ścigania).


 

 § 8 Profilowanie.


 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu. Oznacza to, że dane nie będą przetwarzane w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, które wywołałyby dla Pani/Pana skutki prawne.


 

§ 9 Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.


 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.


 

§ 10 Pliki cookies i inne technologie.


 


 1. Witryna multident-krakow.pl używa cookies, które są niewielkimi plikami tekstowymi wysyłanymi przez serwer docelowy oraz przechowywanymi przez oprogramowanie komputera (przeglądarki). W sytuacji ponownego połączenia się z odwiedzaną stroną internetową, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego nawiązano połączenie. Odczytanie informacji zapisanych w plikach cookies możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył. Zebrane w ten sposób dane służą przede wszystkim do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownik korzysta z witryny Administratora, aby usprawnić funkcjonowanie strony internetowej poprzez efektywną oraz bezproblemową nawigację. Do wyżej wskazanego monitorowania Administrator korzysta z narzędzia Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc.

 2. Zapisywane w ramach plików cookies informacje dotyczą przede wszystkim: adresu IP użytkownika, rodzaju wykorzystywanej przez niego przeglądarki internetowej, preferowanego języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacje o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 3. Dzięki plikom cookies możliwa jest identyfikacja użytkownika, a co za tym idzie dopasowanie treści wyświetlanych w ramach witryny, do jego potrzeb. Administrator zapewnia, iż nie mają one żadnego wpływu na oprogramowanie czy sprzęt. Pliki cookies są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego urządzenia, bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika (użytkownik anonimowy).

 4. Na witrynie Administratora wykorzystywane są następujące pliki cookies:
   


 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach witryny, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach witryny;

 2. pliki cookies służące zapewnieniu bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć;

 3. w zakresie uwierzytelniania w ramach witryny;

 4. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych witryny;

 5. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
   


 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies także do zbierania danych statycznych, za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics (administrator cookies: Google Inc. USA)
   


 1. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
   


 1. Jeśli nie chce Pani/Pan otrzymywać plików cookies, należy zmienić ustawienia przeglądarki. Jednocześnie Administrator wskazuje, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla uwierzytelniania, bezpieczeństwa i preferencji, utrudni korzystanie ze stron internetowych, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z nich.
   


 1. Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookies w ustawieniach preferencji. Użytkownicy powinni przeczytać politykę ochrony prywatności tych przeglądarek, aby poznać ich zasady korzystania z plików cookies. Ograniczenie możliwości ustawienia plików cookies może pogorszyć ogólną jakość korzystania ze stron internetowych.
   


 

§ 11 Czy podanie danych jest obowiązkowe?


 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umów i ich realizacji oraz wywiązania się przez Administratora z obowiązków nakładanych na niego przez prawo. Bez podania danych nie będzie również możliwe udzielenie odpowiedzi na zapytanie kierowane do Administratora poprzez formularz kontaktowy.

Powyższe oznacza, że jeśli chce Pani/Pan podjąć współpracę z Administratorem, konieczne jest podanie danych.

W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.


 

§12 Oświadczenia końcowe


 


 1. Zakres w jakim możliwe będzie skorzystanie z praw przysługujących osobie, której dane dotyczą, może być na mocy przepisów prawa ograniczony, w szczególności ze względu na prawa i wolności innych osób lub ze względu na interes publiczny.

 2. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą, szczegółowo opisane w niniejszej Polityce Prywatności, wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a zapisy niniejszej Polityki Prywatności w żaden sposób nie ograniczają tych praw.

 3. Administrator w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony danych osobowych będzie podejmował regularne działania mające na celu przegląd niniejszej polityki prywatności i dokonywania jej zmian, w sytuacji zmiany zakresu przetwarzanych danych osobowych, technologii przetwarzania tychże danych osobowych, a także w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów prawa bądź też wytycznych w zakresie ich stosowania.
   


 

Ostatnia aktualizacja: 19.12.2023 r.